Milbemax vet. produktinformation

Milbemax vet filmdragerade tabletter för katter 4/10 mg och 16/40 mg. Milbemax vet. tabletter och tuggtabletter för hundar 2,5 mg/25 mg och 12,5 mg/125 mg. Innehållar milbemycinoxim och prazikvantel. 

Indikationer: Behandling av blandinfektioner med immatura (katt) och adulta (katt och hund) cestoder och nematoder. Förebyggande mot dirofilarios (tropisk hjärtmask), om samtidig behandling mot cestoder är indicerad.

Kontraindikationer: Katt: Skall inte användas till katter som är yngre än 6 veckor och/eller väger mindre än 0,5 kg. Hund:Skall inte användas till valpar som är yngre än 2 veckor och/eller väger mindre än 0,5 kg (tabletter)/1 kg (tuggtabletter. 

Dos och administreringssätt: Katt: Lägsta rekommenderade dos: 2 mg milbemycinoxim och 5 mg prazikvantel per kg ges oralt som engångsdos. Hund: Lägsta rekommenderade dos: 0,5 mg milbemycinoxim och 5 mg prazikvantel per kg ges oralt som engångsdos.(Särskild dosregim för hjärtmask och Thelazia, se www.fass.se).

Särskilda varningar: För hundar av collieras eller närbesläktade raser måste den rekommenderade dosen följas strikt. Om det är känt att hunden har rest till och från regioner med risk för tropisk hjärtmask, rekommenderas att man före behandling med Milbemax vet. rådfrågar veterinär.

Biverkningar: I mycket sällsynta fall har följande tecken observerats (hos katter speciellt hos unga katter): Överkänslighetsreaktioner, systemiska symtom (såsom slöhet), neurologiska symtom (såsom muskelryckningar och ataxi, (hund också kramper)) och/eller gastrointestinala symtom (såsom kräkningar och diarré)(katt), (såsom kräkningar, diarré, aptitlöshet och dregling)(hund). 

Interaktioner: Försiktighet bör iakttas vid samtidig användning av Milbemax och andra makrocykliska laktoner. 

Dräktighet och laktation: Kan användas till avelsdjur inkluderande dräktiga och digivande tikar. 

Status: Tabletter katt: 2 och 4 styck blister, receptfri, 20 och 50 styck blister, receptbelagd. Tabletter hund: 2 och 4 styck blister, receptfri, 50 styck blister, receptbelagd. Tuggtabletter hund: 2  styck blister, receptfri, 48 styck blister, receptbelagd. Se fullständig produktinformation på www.fass.se. Elanco Denmark Aps, Lautrupvang 12 1. th., DK – 2750 Ballerup. Januari 2020